Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ke stažení (PDF)
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Beskydské psí centrum (dále jen jako „Beskydské centrum“) je provozováno Mgr. Veronikou Grimovou (dále jen „Provozovatel“).
  2. Beskydské centrum je hotel pro psy a je umístěna na adrese Sedliště 529.
  3. Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi Provozovatelem a zájemci o pobyt psa v Beskydském centru (dále jen „Klient“).
 2. ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY A REZERVACE POBYTU
  1. Provozovatel příjme psa do Beskydského centra na základě uzavřené smlouvy o ubytování psa. Tato smlouva se považuje za uzavřenou úhradou odměny, která náleží Provozovateli za pobyt Psa, učiněné Klientem předem za účelem objednání příslušného pobytu Psa nebo odesláním formuláře „smlouva o ubytování psa“ a následným potvrzením (sms, e – mailem) provozovatelem.
  2. Na webové stránce www.beskydskepsicentrum.cz je dostupný formulář („smlouva o ubytování psa“), který je povinen zájemce o služby Beskydského centra vyplnit, není-li výslovně dohodnuto s Provozovatelem jinak.
  3. Po vyplnění formuláře smlouvy o ubytování psa je povinen Klient odeslat tento plně vyplněný formulář Provozovateli. Odesláním se stává poptávka pro Klienta závazná.
  4. Klient odpovídá za vyplnění formuláře smlouvy řádně a pravdivě, přičemž nesmí zatajovat žádné informace, které by mohly mít vliv na délku pobytu v beskydském centru, vzniku případné škody Provozovateli, jiným psům umístněným v Beskydském centru či jinému třetímu subjektu.
  5. Klient je povinen výslovně písemně ve Formuláři závazní poptávky upozornit Provozovatele na agresivní chování psa či jakékoliv výkyvy chování psa, případné možné zahájení hárání psa v době pobytu psa v Beskydském centru, nemoci psa, alergie psa a případnou nutnou zvláštní péči.
  6. Klient je povinen přiložit k Formuláři závazné poptávky elektronickou kopii očkovacího průkazu.
  7. Po vyplnění a odeslání Závazné poptávky vzniká právo na ubytování psa v Beskydském centru poté, kdy Klient obdrží akceptaci Závazní poptávky ze strany provozovatele. Provozovatel výslovně stanovuje, že proces podle věty první tohoto ustanovení Obchodních podmínek nemusí být výjimečně dodržet, potvrdí-li závaznou poptávku telefonicky.
  8. Výše uvedený proces není nutné dodržet v případě, že Provozovatel výslovně stanoví, přičemž při převzetí psa sepíše s Klientem Smlouvu o ubytování psa, v níž jsou uvedeny veškeré informace 2.4 a 2.5 těchto obchodních podmínek.
 3. PŘEVZETÍ PSA
  1. Převzetí psa je možné po osobní domluvě, a to v časech „check in“ a „check out“ uvedených na stránkách www.beskydskepsicentrum.cz. Provozovatel převezme psa od Zákazníka v areálu Beskydského centra.
  2. Při převzetí psa předá Klient Provozovateli očkovací průkaz nebo jeho kopii.
  3. Klient je povinen při převzetí potvrdit, že pes byl řádně očkován. Tzn. že pes je pravidelně očkován proti vzteklině, infekční hepatitis, parainfluenze, infekční laryngotracheitidě a leptospiróze. Pokud pes nebyl řádně očkován, nebude přijat do Beskydského centra. V případě že Klient uvede nepravdivé údaje a uveden tak. Provozovatele v omyl a neočkovaný pes způsobí újmu zaměstnanci Beskydského centra, jiným psům či jakékoliv jiné osobě, jdou všechny vzniklé náklady spojené s touto škodou, na vrub Klienta. U psů starších než 10 let si Provozovatel vyhrazuje právo požadovat osvědčení veterináře o zdravotním stavupsa.
  4. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nepřijmout psa zejména z důvodu, že jeví známky nemoci či zvýšené agresivity, napadení vnitřními nebo vnějšími parazity či je nadměrně znečištěn. Provozovatel také nemusí přijmout psa v případě, že Klient uvedl při registraci nepravdivé údaje.
  5. Hárající feny nejsou do Beskydského centra přijímány. Pokud fena začne hárat v průběhu pobytu, bude dočasně umístěna mimo dosah ostatních psů. A Provozovatel ihned informuje Klienta, ten je povinen si hárající fenu neprodleně z Beskydského centra vyzvednout. Pokud tak Klient neučiní, účtuje si Provozovatel extra příplatek 100% ceny za každý den pobytu
 4. POBYT PSA
  1. Psi pobývají pod dozorem personálu v oddělených pokojích či společně v areálu Beskydského centra, kde si společně hrají.
  2. Zákazník bere na vědomí, že při pobytu může dojít ke zranění psa některým jiným psem, k odřeninám či jiným poškozením. Provozovatel učiní veškerá opatření, aby bylo toto riziko minimalizováno.
  3. Pokud přijede pes neohlášen, vyhrazuje si Provozovatel právo psa do Beskydského centra nepřijmout.
  4. Klient je povinen vyzvednout psa z Beskydského centra v předem dohodnutém termínu v časech „check in“ a „check out“ uvedených na stránkách www.beskydskepsicentrum.cz. Provozovatel si může účtovat poplatek za pozdní vyzvednutí psa z Beskydského centra. Pokud si majitel nevyzvedne psa do 21 hodiny, zůstává pes v Beskydském centru a Klientovi bude navíc účtován den v Beskydském centru. Provozovatel si vyhrazuje nárok na předčasné ukončení pobytu psa v Beskydském centru, a to z bezpečnostních důvodů. V takovém případě je majitel povinen si psa neodkladně vyzvednout, nebo zajistit jeho vyzvednutí náhradní osobou. Pokud si psa majitel nebude schopen vyzvednout, má provozovatel právo zajistit psovi náhradní ubytování, a to na náklady majitele psa.
  5. Klient dává výslovný souhlas s pořizováním fotografií a obrazových a zvukových záznamů z pobytu psa v Beskydském centru a jejich zveřejňování za účelem propagace Beskydského centra.
  6. Klient je povinen uvést kontaktní informace nejlépe telefon I email pro případ nutného spojení a to buď na sebe, nebo na osobu, která je oprávněna jednat jeho jménem. Pokud zákazník nebude k zastižení po dobu delší než 12 hodin, vyhrazuje si provozovatel řešit danou situaci dle svého nejlepšího úmyslu a za dané dny účtovat extra příplatek 100% ceny za každý den pobytu.
  7. Provozovatel se zavazuje krmit psa v odpovídající kvalitě dle požadavků Klienta, krmivem, které Klient poskytne. Není-li dohodnuto jinak, krmivo se podává dvakrát denně u dospělých psů a třikrát denně u štěňat. V případě, že poskytnuté množství krmiva se v průběhu pobytu Psa ukáže jako nedostatečné, nebo Pes odmítá Krmivo předaní Klientem jíst, zajistí Provozovatel krmivo sám, přičemž veškeré náklady s tímto spojené jsou v jejich skutečné výši uhrazeny Klientem při převzetí Psa.
  8. V případě prokazatelných pochybností o zdravotním stavu Psa, má Provozovatel práva odmítnou ubytovat Psa nebo zajistit vstupní prohlídku veterinárního lékaře, přičemž náklady vzniklé veterinární prohlídkou hradí Klient.
  9. Klient se zavazuje předat Psa ve stavu v souladu s Obchodními podmínkami Provozovatele a dále bez parazitů. Pokud Pes vykazuje znaky napadení vnějšími nebo vnitřními parazity, vyhrazuje si Provozovatel právo na vyšetření psa veterinářem. Náklady spojené s veterinárním ošetřením hradí Klient v plné výši.
  10. Dojde-li ke zranění nebo onemocnění Psa v průběhu pobytu, zajistí Provozovatel veškerou péči veterinárního lékaře s tím, že náklady spojené s léčením Psa budou Klientovi připočteny k ceně ubytování Psa. Provozovatel je povinen tento stav Kleintovi neprodleně oznámit telefonicky. V případě, že nebude možné se s Klientem spojit, má se za to, že Klient souhlasí s postupem tak jak je upraven v tomto ustanovení Smlouvy.
  11. Klient v souvislosti s podpisem této Smlouvy prohlašuje, že jeho Pes nejeví známky agrese vůči lidem a jiným psům. V případě jakékoli agrese ze strany Psa, je toto chování považováno jako porušení této Smlouvy a je toto chování důvodem k okamžitému ukončení pobytu psa. Storno poplatek po již zahájeném pobytu psa je ve výši 100%.
  12. V případě škody, způsobené agresivním čí jinak nevhodným chováním Psa, je Klient povinen vzniklou škodu uhradit v plné výši.
  13. Vyznačuje-li Pes během pobytu známky agrese nebo infekčního onemocnění, má Provozovatel právo okamžitě od Smlouvy odstoupit a ukončit pobyt Psa v Beskydském psím centru. Odstoupení od této Smlouvy je možné učinit telefonicky, přičemž Klient je vyzván k okamžitému převzetí Psa. Pokud tak Klient neučiní, nebo se nedohodne s Provozovatelem jinak, bude o součinnost požádána odchytová́služba Městské́ policie. Náklady vzniklé́s tímto úkonem nese Klient v plné výši. Provozovatel je oprávněn do doby převzetí Psa Klientem či jiným oprávněným orgánem, držet psa izolovaně, přičemž jsou psovi poskytovány pouze nezbytné služby v podobě zajištění krmiva a vody.
 5. CENOVÉ PODMÍNKY
  1. Cena zahrnuje základní péči a dozor, úklid, podávání Klientem předaného jídla a případné podávání Klientem předaných léků. Cena nezahrnuje jídlo.
  2. Příplatky jsou účtovány za jídlo, pokud ho pes nemá s sebou. Příplatek je účtován při převzetí psa. Příplatek činí 50 Kč/den.
  3. Denní sazba za ubytování je účtována dle platného ceníku. Platba se provádí bankovním převodem nebo hotově před zahájením pobytu, není-li dohodnuto jinak.
 6. STORNO POBYTU PSA
  1. Klient je povinen uhradit storno poplatek v plné výši předpokládané odměny, zruší-li pobyt Psa po jeho zahájení, a to z důvodů na straně Klienta.
  2. Klient je povinen uhradit 25% předpokládané odměny, zruší-li objednaný pobyt Psa nejméně 7 dní před předpokládaným zahájením pobytu Psa.
  3. Klient je povinen uhradit 50% předpokládané odměny, zruší-li objednaný pobyt Psa nejméně 3 dny před předpokládaným zahájením pobytu Psa.
 7. UKONČENÍ POBYTU PSA
  1. Klient je povinen si Psa vyzvednout v den, který je uvedený ve této Smlouvě, jako den ukončení ubytovaní ́Psa, pokud se Smluvní strany písemně̌nedohodnou jinak.
  2. Nevyzvedne-li si Klient Psa ve sjednaném termínu, bude Kleintovi účtována cena za každý další den dle denní sazby ubytování a to nejvýše 7 dní. Po uplynutí této doby je Provozovatel oprávněn řešit vzniklou situaci s městskou policií, kdy dojde k předání Psa městské policii. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s tímto postupem nese Klient.
 8. VETERINÁRNÍ PÉČE
  1. Provozovatel je povinen zajistit v případě potřeby nutnou veterinární péči v Provozovatelem vybraném zařízení dle typu a rozsahu nemoci či zranění. Účelně vynaložené náklady na tuto péči budou uhrazeny Zákazníkem při vyzvednutí psa, pokud nebyly způsobeny vinou Provozovatele.
  2. Účelně vynaložené náklady na veterinární péči vzniklé zaviněním Provozovatele hradí Provozovatel.
  3. Provozovatel nehradí náklady na léčbu při nakažení zvířete infekční laryngotracheitidou.
 9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NEMAJETKOVOU ÚJMU
  1. Klient je povinen uhradit Provozovateli veškerou škodu vzniklou v důsledku porušení těchto Obchodních podmínek – např. v důsledku nakažení ostatních psů nemocí či parazity, v důsledku nepravdivých či neúplných údajů o zdravotním stavu psa.
  2. Klient je odpovědný za škodu, kterou způsobí jeho pes jinému psovi. Provozovatel je povinen poskytnou zraněnému psovi veterinární péči v nutném rozsahu. Náklady na veterinární péči hradí majitel psa, který škodu způsobil.
  3. Provozovatel hradí Klientovi způsobenou škodu, ale není povinen hradit Klientovi či třetí osobě jakoukoli nemajetkovou újmu.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto Obchodní podmínky a práva a povinnosti v nich neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Tyto změny budou účinné ode dne zveřejněné nového znění obchodních podmínek na internetových stránkách Provozovatele.