Zpracovávaní osobních údajů

Tato Pravidla byla vyhotovena v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících obecně závazných platných právních předpisů

Vážení klienti, obchodní partneři, přátelé,
ochrana Vašich osobních údajů je pro nás mimořádně důležitá. Tato Pravidla vysvětlují, jakým způsobem v Beskydském psím centru Vaše osobní údaje zpracováváme.

V případě, že budete mít jakékoli otázky, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na telefonním čísle 606 518 948, e-mailem na adrese beskydskepsicentrum@gmail.com.

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje jsou jakékoli údaje, na jejichž základě Vás můžeme identifikovat, a to přímo nebo nepřímo. Osobní údaje tak mohou být například jméno, příjmení, fotografie nebo IP adresa.

Nařízení GDPR rozeznává také zvláštní kategorii osobních údajů, ke které je potřebné přistupovat mimořádně citlivě. Zvláštní osobní údaje jsou zejména údaje, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborových organizacích, ale také genetické údaje, biometrické údaje, kterými jsou například otisky prstů určené k Vaší identifikaci, údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu nebo údaje týkající se Vašeho sexuálního života nebo sexuální orientace.

PROČ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracovaní osobních údajů znamená jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji, jako je například jejich získávání, uspořádávaní, uchovávání, vyhledávání, prohlížení, využívání, šíření, vymazávání nebo likvidace, a to bez ohledu na to, jestli je takový postup vykonáván automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky.

Zpracování Vašich osobních údajů je pro nás nezbytné zejména z následujících důvodů, tudíž abychom mohli:

Zpracovat objednávky a poskytovat odpovědně naše služby;

Vyřízení vašich případných další požadavků, zpracováváme vaše jméno a příjmení, e-mail,telefonní číslo, adresu a číslo bankovního účtu.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy, přičemž osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro plnění smlouvy a následně maximálně po dobu 30 dnů pro vyřízení případných reklamací.

KOMU ZPŘÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje našich klientů a jiných fyzických osob zpřístupňujeme jen v míře nezbytné pro poskytování našich služeb a plnění povinností.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJEME?

Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vyplněním a zasláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo objednávkou skrz internetový profil správce na internetových stránkách facebook.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách

Máte právo přístupu k osobním údajům, jejich opravě, výmazu, omezení, přenositelnosti, podání stížnosti k UOOU a námitek proti zpracování vašich osobních údajů, přičemž všechny potřebné informace o zpracování OU vám mohou být poskytnuty na výše uvedeném kontaktu správce.